• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست اصلاح، احداث و توسعه روشنایی

درخواست تعمیر روشنایی و تاسیسات شهری (پارکها و پلها)، درخواست اصلاح،احداث و توسعه روشنایی

این درخواست شامل فضای سبز اختصاصی نمی شود.

  • 1. عکس محل مورد تقاضا در روز (اجباری)
  • 2. عکس محل مورد تقاضا در شب (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من