• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : مجوز خاک برداری و تخریب (اعلام شروع عملیات ساختمانی و خاکبرداری)

این خدمت جهت تخریب و خاکبرداری ساختمانها ارایه می شود و اعلام شروع عملیات ساختمانی می باشد که توسط منطقه مربوطه صادر می گردد.

تعهدات مالک : 1-هماهنگی و اعلام تاریخ و ساعت عملیات خاکبرداری به ناظرین منتخب جهت حضور آنها در محل مربوطه در موعد مقرر با مالک می باشد.(حضور ناظرین در محل جهت عملیات ساختمانی الزامی می باشد.) 2 -جمع آوری کلیه تاسیسات قبل ازشروع عملیات با لحاظ نمودن مسایل ایمنی با مالک می باشد. 3 - نظافت محل عملیات خاکبرداری به عهده مالک بوده و درغیراینصورت شهرداری اجازه دارد رأساً اقدام وهزینه های مربوطه بعلاوه 15 %را از مالک اخذ نماید . 4 - مالک موظف به پرداخت کلیه خسارات احتمالی وارده به فضای سبز ،جداول و امکانات شهرداری درحین انجام عملیات می باشد. 5 - عنداللزوم هماهنگی های لازم با پلیس راهور ناجا توسط مالک صورت می پذیرد. 6 -تعهد به حفظ درختان و عرصه فضای سبز و تاسیسات شهری موجود،در داخل و خارج از عرصه برابر نقشه مصوب به عهده مالک می باشد. 7 - رعایت سطح اشغال پیاده رو و الزام به رعایت ایمنی عابرین و مجاورین به عهده مالک می باشد. 8 - درطول عملیات رعایت آسایش ساکنین محل و مسیرتردد الزامی می باشد . 9- رعایت ضوابط و مقررات پسماند و مقررات ملی ساختمان (مبحث گود برداری) الزامی می باشد. 10- مالک موظف است نسبت به نصب تابلو مشخصات طبق ضابطه مشخص شده ،اقدام نماید.

  • 1. فرم شماره 15 تكميل شده كه در مرحله قبلي موجود است.(اصل فرم بایستی پس از صدور مجوز تحویل منطقه گردد. ) (اجباری)
  • 2. معرفی نامه تکمیل شده سازمان بار(توسط پیمانکار تکمیل گردد.) (اجباری)
  • 3. عکس از محل تخریب (محدوده فضاي سبز مشخص باشد.) (اجباری)
  • 4. عکس از محدوده خارجی محل تخریب (محدوده فضاي سبز مشخص باشد.) (اجباری)
  • 5. تاييديه اداره گاز براي خانه هاي قديمي
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من