• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : نصب سازه داربستی ویژه ساختمان های در حال ساخت/ نصب تابلو

این درخواست جهت اخذ مجوز نصب سازه های داربستی مربوط به ساختمان های در حال احداث ، تعمیر نمای ساختمان ، نصب تابلوهای صنفی و تجاری و همچنین نصب حصار و فنس کارگاه های ساختمانی(کارگاه های بزرگ) انجام می شود. زمان انقضای مجوز بر اساس نوع و حجم کار تعیین می گردد. این مجوز بر اساس تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها صادر می گردد.

پرداخت عوارض نوسازی و کسب و پیشه قبل از ثبت درخواست الزامی است. در صورتی که درخواست سازه جهت نصب تابلو باشد، مجوز تابلو ضروری است. در صورتی که درخواست سازه جهت احداث یا تعمیر نما باشد ، تاییدیه نما از واحد شهرسازی ضروری است. پیمانکار بایستی از لیست مجاز مورد تایید اتحادیه باشد. جهت ثبت درخواست ،فرم شماره 24 را دریافت و قسمت مربوط به درخواست کننده و پیمانکار سازه داربستی را تکمیل نموده، و پس از امضا و مهر نمودن پیمانکار نصب سازه ، در مرحله بعدی در سیستم بارگذاری نمایید. درخواست کننده موظف است پس از تایید درخواست و اخذ کد رهگیری ،فرم تعهد مالک ممهور به مهر پیمانکار را پس از دریافت پیامک " مراجعه حضوری " به صورت فیزیکی تحویل واحد پیشگیری و رفع تخلفات منطقه دهد.

  • 1. فرم تکمیل شده تعهد مالک وپیمانکار نصب داربست(صفحه اول فرم شماره 24) (اجباری)
  • 2. فرم تاییدیه نما(جهت درخواست سازه نما الزامی می باشد)
  • 3. مجوز تابلو صنفی(جهت درخواست سازه نصب تابلو الزامی می باشد)
  • 4. فرم تکمیل شده تعهد مالک وپیمانکار نصب داربست(صفحه دوم فرم شماره 24) (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من