• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست قطع یا جابه جایی درختان

این درخواست پس از بازدید عوامل منطقه از محل و ارایه مستندات و مدارک به سازمان پارکها جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حفظ و گسترش(کمیسیون ماده 7) ارسال و نظریه کمیسیون به منطقه اعلام می گردد.ضمنا جابجایی درختان توسط شهرداری مربوطه انجام می شود. در صورت دارابودن پروانه ساختمانی، ارسال آن در مرحله بعدی الزامی می باشد.

در انجام این خدمت موارد زیر بررسی می گردد: - تعیین وضعیت ملک (زمین، ملک در حال ساخت و ساز، ملک قدیمی متقاضی ساخت و ساز، ملک نوساز، منزل مسکونی ) - مشخص کردن تعداد درخت با جزییات - تعیین عملیات مورد تقاضا: قطع یاجابه جایی درخت،جمع آوری باغچه گل (شامل موارد احداث پل نمی شود.)، جمع آوری پرچین(مورد) - تعیین علت تقاضا: معارض اجرای عملیات ساختمانی،معارض شاخه های داخل حریم ملک ، معارض نما، معارض پارکینگ، معارض کنسول وسایر (ارایه توضیح). - محل درخت یافضای سبز: داخل ملک، مقابل ملک ، خارج از ملک

  • 1. پروانه ساختمانی(در صورت دارا بودن پروانه الزامی است.)
  • 2. نقشه پلان همکف همراه با جانمایی موقعیت درخت بر روی پلان(ممهور به مهر واحد شهرسازی منطقه) (اجباری)
  • 3. سایر مدارک
  • 4. عکس و فیلم از وضع موجود درخت( تصاویر از جهات مختلف ارایه گردد.) (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من