• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست دیوار نگاره

این خدمت شامل نقش برجسته ، دیوارنگاره و نقاشی دیواری می باشد و به مدت یکسال صادر می گردد. در صورت نیاز به داربست ، اخذ مجوز داربست پس از صدور مجوز دیوارنگاره و قبل از شروع عملیات اجرایی الزامی می باشد. این خدمت بر اساس تایید منطقه و سازمان زیبا سازی به شرح ذیل ارایه می گردد: 1-ارایه درخواست به منطقه 2- تایید مدارک وارسال آن به سازمان زیباسازی 3- پس از تایید طرح ، ارایه مجوز توسط واحد زیباسازی منطقه

عوارض نوسازی ملک تا پایان سال جاری بایستی پرداخت شده باشد. ارانه مجوز فعالیت (از سازمان بهزیستی/سازمان آموزش و پرورش) الزامی می باشد. درخواست مجوز صرفا جهت دیوار ملک درخواستی صادر می گردد. مالک بایستی قبل از تخلیه ملک نسبت به امحاء طرح اقدام نماید. در صورت عدم انطباق با طرح اولیه، شهرداری مجاز به امحاء طرح می باشد.

  • 1. عکس از محل مربوطه قبل از مونتاژ(از نمای نزدیک) (اجباری)
  • 2. طرح مورد نظر جهت اجرا (اجباری)
  • 3. مونتاژ طرح رنگی بر روی دیوار مورد نظر (اجباری)
  • 4. عکس از محل مربوطه قبل از مونتاژ (از نمای دور) (اجباری)
  • 5. مجوز فعالیت (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من