• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : پیگیری پرونده های حقوقی قانون مدیریت پسماند

در صورت تشکیل پرونده قضایی در رابطه با تخلفات پسماند ومحیط زیست شهری ، متقاضیان میتوانند پرونده خود را با استفاده از این گزینه پیگیری نمایند.

1- عکس از رفع تخلف 2- تصویر ابلاغیه دادگستری 3- شماره پرونده قضایی

  • 1. تصویر ابلاغ دادگستری (اجباری)
  • 2. عکس از تخلف رفع شده (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من