• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست پاکسازی زمینهای بایر

دراین درخواست پاکسازی زمین های بایر رها شده که فاقد دیوارکشی باشند مطرح میگردد.

1- زمین بایر محصور نبوده و ورد به آن تجاوز به ملک خصوصی محسوب نگردد. 2- پاکسازی در حد جمع آوری زباله های موجود در زمین بایر بوده وجمع آوری نخاله های ساختمانی و یا خاک از داخل زمین بایر بر عهده شهرداری نمیباشد. 3- جهت تعیین تکلیف زمین بایر میبایست درخواست جداگانه تنظیم گردد که نیاز به طی مراحل قانونی دارد.

  • 1. تصویر از زمین بایر (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من