• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست نظافت و رفت و روب

این درخو.است شامل مشکلات شهروندان در خصوص نظافت ورفت ورب معابر شهری بررسی می‌گردد.

-

  • 1. عکس از محل نظافت نشده (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من