• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست ثبت و رسیدگی به تخلفات حوزه فضای سبز

درخواست های ثبت تخلفات مرتبط با فضای سبز و رسیدگی به عرصه های فضای سبز و درختان از طریق این خدمت قابل انجام است.

درخواست اعلام و ثبت تخلفات و رسیدگی به فضای سبز و درختان شامل موارد ذیل میگردد: - باز بودن والو آب فضای سبز/ هدر روی آب در فضای سبز - نیاز به تعمیرات در تاسیسات آبرسانی - نیاز به آبیاری فضای سبز - حذف علف های هرز - نیاز به چمن زنی ویا ترمیم چمن - جمع آوری زواید گیاهی، برگ های خشکیده و... - نظافت سطل های زباله داخل فضای سبز - سم پاشی فضای سبز (مبارزه با آفات وبیماری ها) - هرس درختان ودرختچه ها - کاشت گل، درخت و پرچین و... - وجود درخت خشک و خطر آفرین - نحوه برخورد کارگران و پرسنل فضای سبز

  • 1. تصویر یا فیلم تخلف صورت گرفته/ محل موردنظر جهت رسیدگی (اجباری)
  • 2. تصویریا فیلم دوم از تخلف صورت گرفته/ محل موردنظر جهت رسیدگی

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من