• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : استرداد مبلغ پرداخت شده توسط مالک

بررسی پرونده ها و نامه های ارسالی از مناطق جهت رفع مشکلات مالک و یا استرداد مبلغ پرداخت شده به درخواست مالکین یا منطقه

پرونده ها با توجه به موجود بودن کلیه سوابق ضمیمه در پرونده و مدارک مالکیت مالک

  • مدارکی نیاز نمی باشد

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من