• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست اقدامات عمرانی

درخواست اقدامات عمرانی(بازسازی معابر و پیاده رو ها احداث یا اصلاح جوی ، کانال و جداول، آسفالت و...)

نیاز ندارد

  • 1. عکس درخواست کتبی (اجباری)
  • 2. عکس از محل ۱
  • 3. عکس از محل ۲

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من