• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : مجوز نصب و بهره برداری از انواع دکل ، آنتن های مخابراتی و اینترنتی

این خدمت شامل: ارتباطات نقطه ای بین ادارات و بخش خصوصی مجوز دکل و سایت اپراتورها می باشد. این مجوز برای مدت یک یا دو سال صادر می گردد و در صورت وجود معارض از سوی ذینفعان قانونی ، نمدید مجوز امکان پذیر نمی باشد. هزینه مجوز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ، تعیین می گردد.

شرکتها و سازمانهایی که می توانند از طریق این سامانه، نسبت به ثبت درخواست و اخذ مجوزات لازم اقدام نمایند : ١) شرکتهای دارای مجوز شبکه ارتباطات ثابت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (FCP) ٢) شرکتهای دارای مجوز خدمات ارتباطی ثابت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (Servco)

  • 1. تکمیل فرم اطلاعات توسط متقاضی (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من