جستجو خدمت
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : پیگیری اخطار قانون مدیریت پسماند

در صورتیکه اخطاری در خصوص تخلفات مدیریت پسماند و یا محیط زیست شهری از طرف شهرداری به شهروندان داده شده ، شهروندان میتوانند از این گزینه برای پیگیری اخطار خود استفاده نمایند.

1- در صورت رفع تخلف ، تصویر تخلف رفع شده باید بارگذاری گردد.

  • 1. تصویر برگه اخطاریه (اجباری)
  • 2. عکس از محل رفع تخلف (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من