جستجو خدمت
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست کارت شناسایی پرسنل شرکتهای خدماتی

در این درخواست شرکتهای خدماتی تقاضاهای مرتبط با کارت شناسایی پرسنل را ارسال مینمایند.

-1-مشخصات نفر قبلی 2-مشخصات نفر جدید 3- مشخصات نماینده شرکت جهت تحویل کارت 4- اصل کارت نفر قبلی و اصل کارت نفر جدید در اقدام بعدی به واحد حراست معاونت خدمات شهری تحویل گردد.

  • 1. تصویر کارت نفر قبلی (اجباری)
  • 2. تصویر کارت نفر جدید (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من